დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა

5.1. სასახლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები;


5.2. ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით);


5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (დეტალურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად);


5.4. ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (დეტალურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად);


5.5. სასახლის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით;


5.6. ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად (ასევე დეტალურად);


5.7. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად (ასევე დეტალურად);


5.8. სასახლის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი;


5.9. ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად;


5.10. უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სასახლისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია;


5.11. ინფორმაცია სასახლის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა;


5.12. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სასახლისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია;


5.13. სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სასახლისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ.