ზოგადი ინფორმაცია

1.1. სასახლის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა;

 

1.2. სასახლისა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები;

 

1.3. სასახლის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში;

 

1.4. სასახლის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები;

 

1.5. სასახლის ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია;

 

1.6. სასახლის და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი.